Дії учасників освітнього процесу в разі надзвичайних ситуацій

https://eo.gov.ua/dii-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-v-razi-nadzvychaynykh-sytuatsiy/2022/01/18/#1